Känner du till den nya EU-förordningen 1148/2019?

Kemiska ämnen och blandningar används dagligen både i industriella och professionella processer och av konsumenter. Inom industrin används kemikalier för att framställa produkter som färg, gummi, plast och textilier. Kemikalier används som ingredienser i livsmedel och foder och som intermediat för andra kemikalier. Vi använder dem i färger, lösningsmedel och rengöringsmedel, både professionellt och som konsumenter.

Den stora merparten kemikalier köps och säljs för lagliga syften företag emellan. Men vissa kemikalier kan missbrukas för olaglig tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. Terrorister och andra kriminella kan försöka köpa sprängämnesprekursorer på den öppna marknaden. Syftet med EU-förordning 1148/2019 är att förhindra att vissa ämnen görs tillgängliga för dem som tänker använda dem i olagliga syften. 

Europaparlamentets och Rådets nya Förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer fastställer nya skyldigheter för ekonomiska aktörer och för allmänheten, det vill säga privatpersoner som du och jag. Den nya förordningen ersätter den tidigare förordningen (EU) 98/2013 och träder i kraft den 1 februari 2021.

Den nya förordningen fastställer harmoniserade regler i EU-länderna, för tillhandahållande, import, innehav och användning av ämnen och blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av sprängämnen. Syftet är att begränsa enskildas tillgång till dessa ämnen och blandningar och säkerställa lämplig rapportering av misstänkta transaktioner i hela distributionskedjan. Nytt är att även juridiska personer i framtiden måste ha tillstånd för sprängämnesprekursorer som de inte har behov av i sin ordinarie verksamhet.

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha mer information.

Lämna kontaktbegäran